چهارشنبه 26 مهر 1397
فهرست فصول کتاب الکترونیکی آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران با نگاه ويژه به بخش كشاورزي
جمعه 25 دی ماه 1383

 

آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران با نگاه ويژه به بخش كشاورزي 

محمد حسن محقق معين

دی ماه 1383

info@moein.net

این کتاب الکترونیکی برای اولین بار به صورت گزارش پژوهشی کاغذی  در اردی بهشت ماه 1381 در یازده فصل تحت عنوان" آموزش و بهسازی کارکنان دولت در ایران  بررسی موردی : میزان اثر بخشی آموزش  های ضمن خدمت مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره )" در 286 صفحه منتشر شده است.  كتاب در حال حاضر 11 فصل  دارد که به تدريج  در بلاگ شمع و صفحه گزارش هاي پژوهشي به صورت الکترونیکی منتشر  شده و خواهد شد. عناوین و محتوای فصل های کتاب بسته به نیاز ها و  اطلاعات فراهم شده تغییر کرده و خواهد کرد. با هر تغییربر شماره ویرایش  هر فصل یکی اضافه می شود.هر فصل دارای فهرست مطالب و فهرست منابع و ماخذ مجزا است . از کسانی که از این مطالب استفاده می کنند انتظار می رود قواعد علمی را رعایت نمایند. عناوين فصول کتاب به شرح زير است:

·        فصل اول : چالش هاي  سرمايه انساني در  ايران

·        فصل دوم :  آموزش و بهسازي كاركنان ،اهميت و ضرورت ها

·        فصل سوم : یک مدل براي نظام آموزش كاركنان

·        فصل چهارم: گستره فعاليت هاي آموزش و بهسازي كاركنان در دنيا

·        فصل پنجم :آموزش كاركنان دولت در ايران

·        فصل ششم : آموزش كاركنان دولت در برنامه سوم توسعه

·        فصل هفتم : آموزش كاركنان در وزارت كشاورزي

·        فصل هشتم: آموزش كاركنان در جهاد سازندگي و وزارت جهاد سازندگي

·        فصل نهم : آموزش كاركنان در وزارت جهاد كشاورزي در برنامه سوم توسعه

·        فصل دهم: توصيه هايي براي بهبود آموزش كاركنان دولت در ايران

·        فصل یازدهم: آموزش كاركنان دولت در برنامه چهارم توسعه

 

بازگشت