شنبه 27 آبان 1397
مدل پودمانی ارزشیابی معین
سه شنبه 24 مرداد 1385

 

 

مدل پودمانی ارزشیابی معین

محمد حسن محقق معین

مرداد 1385

 در این مدلِ فرایندی ، در سه مرحله مجزا و مکمل سه پودمان ارزشیابی متناسب با تقاضای متقاضیان ارزیابی ارائه می گردد.

1-  پودمان" آموزش و نیاز سنجی ارزشیابی "

در این پودمان، رویکرد ارزشیابی توانمند ساز معرفی و آموزش داده می شود.این خدمت به صورت کارگاهی و یا کلاسی بسته به نظر  و شرایط متقاضی ارزشیابی در زمان مورد نظر متقاضی ارائه می گردد.در این مرحله بسته به مورد و البته نه در همه موارد امکان اجرای ارزشیابی تشخیصی ، سنجش ارزشیابی پذیری و تدوین طرح ارزشیابی متناسب با شرایط متقاضی وجود دارد.زمان اجرای این مرحله از "مدل پودمانی ارزشیابی معین"  و میزان ارائه خدمات ارزشیابی کاملا بستگی به تقاضای متقاضی ارزیابی و حداکثر سه ماه است.

2- پودمان " تسهیل گری و اجرای ارزشیابی"

 در این پودمان،  ارزشیابی تکوینی موردِ ارزیابی ازطریق آموزش و اجرای فنون ارزشیابی از جمله تدوین و اجرای مدل های منطقی طراحی،اجرا و ارزشیابی برنامه  با ارائه  خدمات آموزشی،مشاوره ای  و تسهیلگری مستمر،  خود ارزیابی مستمر موردِ ارززشیابی صورت می گیرد. این مرحله از اجرای"مدل پودمانی ارزشیابی معین"  حداقل شش ماه به طول می انجامد.

3- پودمان "مستند سازی و گزارش دهی ارزشیابی"

در این پودمان، ارزشیابی پایانی صورت می گیرد. در این مرحله احیانا ممکن است یک ارزیابی به روش سنتی از طریق نظر سنجی با پرسشنامه  توسط یک ارزشیاب بیرونی انجام شود . در این مرحله از اجرای "مدل پودمانی ارزشیابی معین"  ضمن ارائه  آموزش های تکمیلی چهره به جهره و مستمر در حوزه های روش تحقیق، اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، گزارش نویسی و... گزارش نهایی ارزیابی توسط دست اندرکاران موردِ ارزشیابی و زیر نظر و با حمایت ارزشیاب توانمند ساز  تهیه می شود.اجرای این مرحله از مدل حداقل سه ماه  طول خواهد کشید.

بازگشت به فهرست مقالات