شنبه 27 آبان 1397
الگوی آموزشی جهاد سازندگی
شنبه 19 فروردين 1385

الگوی آموزشی جهاد سازندگی

محمد حسن محقق معین

 

چکیده:

نیاز سنجی، تدوین، اجرا وارزشیابی آموزش در جهاد سازندگی از بدو تاسیس در سال 1358 تا سال 1365 در قالب روابطی سازمان می گرفت که در این مقاله از آن تعبیر به "الگوی آموزشی جهاد سازندگی" شده است.بررسی آموزش کشاورزی از شروع آن در یک قرن پیش تا کنون نشان داد که فعالیت های آموزشی جهاد سازندگی در 8 سال ابتدای فعالیت آن از انسجام ساختاری برخوردار بوده و دارای کارکردهای مشخص وتعیین کننده سازمانی در بخش کشاورزی بوده است.

چهار ویژگی بنیادی الگوی آموزشی جهاد سازندگی عبارت است از:

1.      مدیریت آموزشی در چارچوب نظام یکپارچه مدیریت منابع انسانی

2.      استفاده از روش های کارآموزی و یادگیری تجربی و حین کار در فرایند آموزش

3.      برنامه ریزی آموزشی با مشارکت و هماهنگی مستمر و موکد واحدهای اجرایی

4.      استفاده از روش های متنوع و کارا برای تامین هزینه های آموزشی

دراین مقاله تلاش شده تا زمینه های شکل گیری و چند وچون الگوی آموزشی جهاد سازندگی طی سالهای 1358 تا 1365 که ذیل" مدیریت جهادی " پدیدار شده، با  توصیف و تبیین عناصر و ساختار این الگو، تشریح گردد. در طول 105 سال ارائه آموزش در بخش کشاورزی ایران، کم و بیش اقداماتی برای مستند سازی و انباشت تجارب صورت گرفته است.نویسنده امیدوار است با مستند سازی  یکی از این تجربه ها در مقاله حاضر،در ایجاد زمینه شناخت و تبادل تجربیات آموزشی در بخش کشاورزی  و  زمینه سازی برای درس گرفتن و استفاده بهینه از این تجارب، قدمی برداشته باشد. ضمن اینکه مقاله به دنبال معرفی وتبیین  یک  وجه از وجوه "مدیریت جهادی" می باشد.

 

کلید واژه ها: جهاد سازندگی ،آموزش ضمن خدمت، الگوی آموزشی،بخش کشاورزی،آموزش کشاورزی، مدیریت آموزشی،برنامه ریزی آموزشی ،سازمان یادگیرنده،مدیریت جهادی.

 

Jiahd­ Sazandegi Training Model

 

Mohamad Hassan Mohaqeq Moein

 

 

 

 

 

Abstract

 

Needs assessment, formulation, administration & evaluation of training in Jihad Sazandegi Since its foundation in 1980 Till 1987 was organized in a framework which will be interpreted as Jiahd­ Sazandegi Training Model in this article.

The analysis of agricultural training since its beginning one century ago till the present time showed that Jiahd­ Sazandegi Training activities in its first eight years had a structural integrity, enjoying specific and determining organizational functions in the agricultural sector.

The four basic features of Jiahd­ Sazandegi Training Model include:

  1. Training Management in the framework of integrated system of human resources management.
  2. Using methods of apprenticeship and experimental & on –the- job training in the training process.
  3. Training planning with the participation & continues & emphatic coordination of executive units.
  4.  Using various and efficient methods to supply the training costs.

In this article, it has been attempted to describe the developmental factors contributing to the foundation of Jiahd­ Sazandegi Training Model during above-mentioned period which emerged under "Jihad-based Management" with elaboration on the elements and structure of this model. During 105 years of presenting to the agricultural sector in Iran, some measures, more or less, have been taken to document and collect the experiences.

The writer hopes to have been of help through the documentation of one of these experiences in this article to create the context of recognition and exchange of training experiences in the agricultural sector, and to pave the way for gaining knowledge & optimal use of these experiences. This article, meanwhile, aims at introducing and explaining one of the dimensions of "Jihad-based Management".

 

Key Words:

Jiahd­ Sazandegi, on -the- job training, Training model, Agricultural sector, Agricultural Training, Training Management, Training planning, learning organization, Jihad-based Management.

 

 

 

 

بازگشت به فهرست مقالات