شنبه 27 آبان 1397
اثبات یا بهبود هر دو یا یکی؟ کدامیک؟
چهارشنبه 6 آبان 1383

 

 ارزشيابي براي ا ثبات یا ارزشيابي براي بهبود هر دو یا یکی؟ کدامیک؟ چرا؟

 محمد حسن محقق معين

آبان ماه 1383

ارزشیابی برای اثبات( Prove )هم نهایتا با هدف غایی بهبود Improve))  اجرا می گردد، اما بهبودی که برای "مورد ارزشیابی " Evaluate ) ) در آن واحد اثر ندارد. آیا بهتر نیست ارزشیابی از ابتدا با هدف بارز بهبود "مورد ارزشیابی" انجام گردد.این محدودیت کمر شکن در ارزشیابی، ناشی از  سوء برداشت از روش علمی و تحقیق در نزد علمای علوم تربیتی ) Educational Science ) از ابتدای عمر ارزشیابی به وجود آمده و هنوز نیز دنیای علمی و اجرایی گرفتار این معضل است!! به نظر من مبنای اصلی  تئوریک ارزشیابی توصیفی در ارزشیابی تحصیلی  همین  چند کلمه است وبس!! ارزشیابی توصیفی وکیفی نوعی ارزشیابی تکوینی است و به منظور بهبود(Improve  ) است.در حالیکه ارزشیابی تحصیلی کمی و سنتی نوعی ارزشیابی پایانی است و بیشتر به منظور اثبات (  Prove)  صورت می گیرد و فرايند تعلیم و تربیت  را  در خطر قرار داده و حتي  ابتر نموده است . در کتاب ارزشیابی توانمند ساز که  انشاءالله  بزودي منتشر مي شود ؛این ماجرا را به وسع  و علاقه خود شکافته ام.

بازگشت به فهرست مقالات