شنبه 27 آبان 1397
سخنراني در هفته پژوهش : اثر بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت
آذر ماه 1382

 

 

سخنراني در هفته پژوهش :

اثر بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت

محمد حسن محقق معين

آذر ماه 1382

info@moein.net

 

موسسه آموزش عالي علمي _كاربردي وزارت جهاد كشاورزي

گردهمايي هفته پژوهش سال 1382

محل دائمي برگزاري نمايشگاههاي بين المللي تهران

  سالن250 نفري مبنا

دوشنبه 24/9/1382

 

مشخصات اجرائي طرح پژوهشي

 

عنوان: بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت مركز آموزش عالي امام خميني (ره)در سال 1378

طراحي: مرداد ماه 1378

تصويب: مهر ماه 1379

اتمام: مرداد ماه 1381

مجري: محمد حسن محقق معين

همكاران: محمد رضا طالبان ، ارسلان ايرجي راد و غلام عباس دهقان

كارفرما: موسسه آموزش عالي علمي _ كاربردي وزارت جهاد كشاورزي

اعتبار: يك ميليون و800 هزار تومان

محل اجرا: مركز آموزش عالي كشاورزي امام خميني (ره)

 

مشخصات علمي طرح پژوهشي

 

مسئله: وجود ادعا هاي متفاوت در مورد اثربخشي دوره هاي آموزش هاي ضمن خدمت

هدف اصلي: بررسي ميزان اثر بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت برگزار شده در مركز آموزش عالي امام خميني(ره)  در سال 1378

جامعه آماري:200 دوره آموزش ضمن خدمت

روش نمونه گيري: تصادفي چند مرحله اي

جمعيت نمونه:80 دوره آموزش ضمن خدمت

واحد مشاهده:530 فراگير آموزش ضمن خدمت و 448 نفر مدير فراگير

ابزار جمع آوري اطلاعات: انواع پرسشنامه

مدل نظري: مدل ارزشيابي اثربخشي چهار مرحله اي دو نالد كرك پاتريك

تعريف عملياتي اثر بخشي: درجه اي است كه فرا گيران نسبت به دوره واكنش مثبت نشان داده ،تحصيل دانش كرده ،تغيير رفتار داشته و از نتايج آموزش بهره مند گرديده اند.

نتيجه: در مقياس صفر تا  صد، اثر بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت مورد مطالعه برابر با 53.14 و در سطح متوسط مي باشد.

 

دست آورد هاي طرح پژوهشي

 

دست آورد هاي روش شناختي:

1.      آزمون هاي 28 گانه ملاك مرجع براي سنجش دانش و يادگيري فرا گيران دوره هاي آموزش ضمن خدمت

2.      مقياس محيط مناسب شغلي

3.      مقياس آموزش شغلي مناسب

4.      مقياس واكنش فرا گيران نسبت به دوره

5.      مقياس انتقال آموزشي

6.      مقياس نتايج دوره در محيط كار از نظر مديران فرا گيران

 

پيشنهاد هاي اجرائي براي مركز آموزش عالي امام خميني (ره):

1.      دقت بيشتر در پيش بيني برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت

2.       فراخواني و اطلاع رساني مناسب و كافي براي حضور فرا گيران در دوره هاي آموزش ضمن خدمت به منظور تحقق برنامه هاي تعيين شده

3.      تلاش بسيار بيشتر براي برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت در حوزه هاي وظايف اصلي  وزارتخانه

4.      تامل بيشتر در نحوه اجراي دوره هاي آموزش ضمن خدمت با توجه به برنامه درسي آنها

5.      دقت و انضباط بيشتر در تهيه گزارشات اداره آموزش ضمن خدمت مركز

 

مهمترين دست آورد طرح پژوهشي و توصيه ها

 

*       مطالعه عميق در حوزه نظري آموزش و بهسازي و تجربه ايراني آن در قلمرو كاركنان دولت به ويژه در بخش كشاورزي

توصيه ها:

1.      تقويت ويژگي رهبري نيروي انساني شاغل دولتي در بخش كشاورزي از طريق اصلاح ساختار نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي

2.      بهبود برنامه ريزي آموزش كاركنان وزارتخانه از طريق:

الف: سازماندهي مناسب و بهينه پاره عمليات هاي مديريت منابع انساني ستاد وزارتخانه و تدوين برنامه جامع نيروي انساني و استراتژي آموزشي وزارت جهاد كشاورزي

ب: ارائه آموزش هاي كم هزينه و  خودآموز براي كاركنان و مديران فوق ديپلم و بالاتر وزارتخانه در موارد ممكن

پ : استفاده كامل، درست و به هنگام از امكانات قانوني براي مثال 1% اعتبارات جاري و عمراني ماده 150 قانون برنامه سوم

ت: تنظيم برنامه آموزش كاركنان وزارتخانه در غالب پودمان هاي مهارت از طريق: تجزيه و تحليل سازماني نيازهاي آموزشي و تجزيه و تحليل فردي نيازهاي آموزشي كاركنان

ث :ارائه پودمان هاي آموزشي در چهار حوزه گسترده مهارتي خواندن و نوشتن، فني پايه ،ميان فردي و ادغامي مفهومي

 

 

 

بازگشت به فهرست مقالات