شنبه 27 آبان 1397
ارتقاء فرهنگ‌ مدرسه‌، بنياني‌ براي‌ اصلاح‌ مدرسه 3‌
خرداد‌ 1380

 

 

ارتقاء فرهنگ‌ مدرسه‌، بنياني‌ براي‌ اصلاح‌ مدرسه‌

بخش سوم

محمد حسن‌  مقني زاده (محقق معين‌)

خرداد‌ 1380

INFO@MOEIN.NET

 

  ج‌) جمع‌ بندي‌ ، نتيجه‌گيري‌ و پيشنهادات‌

 

 در كشور ما كه‌ اكثريت‌ جمعيت‌ را جوانان‌ تشكيل‌ مي‌ دهند و رأي‌ و نظر آنها آثار بسيار مهم‌ حتي‌ در انتخاب‌ بالاترين‌ مقامات‌ سياسي‌ كشور را دارد؛ نبايستي‌ به‌ نظرها و گرايش‌ هاي‌ دانش‌ آموزان‌ بي‌ توجه‌ بود. مسئولان‌ تعليم‌ و تربيت‌ نبايستي‌ مدرسه‌ را صرفاً يك‌ سازمان‌ آموزشي‌ تلقي‌ كرده‌ و نهادي‌ ثابت‌ و از پيش‌ تعيين‌ شده‌ در نظر بگيرند. آحاد جامعه‌ تعليم‌ و تربيت‌ كشور مي‌ بايست‌ هر مدرسه‌ را به‌ مثابه‌ جامعه‌ اي‌ كوچك‌ در نظر بگيرند كه‌ از طريق‌ فعاليت‌ و مشاركت‌ دانش‌ آموزان‌ خود به‌ عنوان‌ عناصر اصلي‌ و بزرگسالان‌ مدرسه‌، سمت‌ و سو و فرهنگ‌ خاص‌ خويش‌ را پيدا مي‌ كند و داراي‌ هويت‌ است‌. فراموش‌ نكنيم‌ مدرسه‌ كارخانه‌ نيست‌ و نبايستي‌ مديريت‌ كارخانه‌ اي‌ برآن‌ حاكم‌ باشد.

   در اين‌ مقاله‌ ابزار و مقياس‌ جديدي‌ براي‌ اندازه‌ گيري‌ و شناخت‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ معرفي‌ شد. با سنجش‌ مداوم‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ در مدارس‌ مي‌ توانيم‌ شناختهاي‌ مفيدي‌ از نگرش‌ دانش‌ آموزان‌ نسبت‌ به‌ انتظارات‌ هنجارشده‌ معطوف‌ به‌ برقراري‌ نظم‌ در مدرسه‌، نحوه‌ ارتباطات‌ دانش‌ آموزان‌ با معلمان‌ و مدرسه‌، ارتباطات‌ دانش‌ آموزان‌ با يكديگر در مدرسه‌ و بالاخره‌ فرصتهاي‌ يادگيري‌ كه‌ مدرسه‌ براي‌ آنان‌ فراهم‌ مي‌ آورد بدست‌ آوريم‌ و براساس‌ اين‌ شناختهاي‌ عيني‌ برنامه‌ ريزي‌ براي‌ اصلاح‌ مدرسه‌ و ارتقاء فرهنگ‌ آن‌ به‌ عمل‌ آوريم‌.

   براساس‌ يافته‌ هاي‌ پژوهش‌ نگارنده‌ كه‌ اين‌ مقاله‌ بر مبناي‌ آن‌ تنظيم‌ شده‌ در 1865 آموزشگاه‌ متوسطه‌ دولتي‌ و غير انتفاعي‌ پسرانه‌ و دخترانه‌ 19 منطقه‌ آموزش‌ و پرورش‌ شهر تهران‌ نمره‌ فرهنگ‌ مدرسه‌، در مقياس‌ از 0 تا20 بين‌ 61/10 تا 31/11 برآورد شده‌ است‌ . نگارنده‌ اين‌ نوع‌ و سطح‌ از فرهنگ‌ را، «فرهنگ‌ حداقل‌»، نامگذاري‌ كرده‌ است‌ كه‌ مي‌ بايست‌ با سعي‌ و تلاش‌ دست‌ اندركاران‌ تعليم‌ و تربيت‌ اصلاح‌ شده‌ و ارتقاء يابد.

   پيشنهاد مي‌ شود براي‌ ارزشيابي‌ مستمر ارتباطات‌ انساني‌ در مدرسه‌ با ارائه‌ آموزشهاي‌ مورد نياز اندازه‌ فرهنگ‌ هر مدرسه‌ توسط‌ مشاور يا فرد ديگري‌ در  هر مدرسه‌ در آذرماه‌ و ارديبهشت‌ ماه‌ هر سال‌ تحصيلي‌ مورد سنجش‌ قرار گيرد و براساس‌ اطلاعات‌ بدست‌ آمده‌ از اندازه‌ گيري‌ها، اصلاحات‌ ممكن‌ و لازم‌ در هر مدرسه‌ به‌ عمل‌ آيد.

   البته‌ ابزارها و مقياس‌ هاي‌ ديگري‌ براي‌ سنجش‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ از ديدگاه‌، معلمان‌ و پايوران‌ (كادر) مدرسه‌ وجود دارد كه‌ مي‌ تواند جايگزين‌ مناسبي‌ براي‌ مقياسهاي‌ سنجش‌ جوّ مدرسه‌ رايج‌ فعلي‌ در ايران‌ باشد. با استفاده‌ از اين‌ مقياس‌ ها و كسب‌ شناخت‌ جامعتري‌ از فرهنگ‌ مدرسه‌ در پژوهشهاي‌ بعدي‌ و انشاءا... بكارگيري‌ و كاربست‌ نتايج‌ پژوهشها مي‌ توانيم‌ اميدوار به‌ ارتقاء فرهنگ‌ مدارس‌ و تبديل‌ مدارس‌ كارخانه‌ اي‌ به‌ مدارس‌ جامعه‌اي‌ باشيم‌.

   نگارنده‌ در اين‌ تحقيق‌ علاوه‌ بر شناسائي‌ فرهنگ‌ مدارس‌ مورد مطالعه‌ ميزان‌ مشاركت‌ دانش‌آموزان‌ در فعاليتهاي‌ پرورشي‌ مدرسه‌ را نيز اندازه‌گيري‌ كرده‌ و همچنين‌ ارتباط‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ با مشاركت‌ دانش‌ آموزان‌ در فعاليتهاي‌ پرورشي‌ را مورد سنجش‌ قرار داده‌ است‌. اگرچه‌ بحث‌ پيرامون‌ مشاركت‌ نيازمند مقاله‌ جداگانه‌ است‌ اما از آنجا كه‌ نگارنده‌ در اين‌ تحقيق‌ راههاي‌ افزايش‌ مشاركت‌ دانش‌آموزان‌ در فعاليتهاي‌ پرورش‌ مدرسه‌ را شناسائي‌ كرده‌ لذا اجمالا" پيشنهاد اجراي‌ طرح‌ «ميانجيگري‌ در مدرسه‌» و انجام‌ مداخله‌ براي‌ دستكاري‌ در متغيرهاي‌ مرتبط‌ با افزايش‌ مشاركت‌ دانش‌آموزان‌ را دارد.

   نگارنده‌ بر اساس‌ يافته‌هاي‌ تحقيق‌ معتقد است‌ كه‌ اگر مداخلات‌ طرح‌ ميانجيگري‌ مدرسه‌ در هفت‌ زمينه‌ زير انجام‌ شود امكان‌ ارتقاء همزمان‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ و مشاركت‌ دانش‌آموزان‌ در فعاليتهاي‌ پرورشي‌ مدرسه‌ وجود دارد. اين‌ زمينه‌ها عبارتند از:

   1- گسترش‌ فرصتهاي‌ دانش‌آموزان‌ براي‌ يادگيري‌ تفكر قبل‌ از حرف‌ زدن‌ و عمل‌ كردن‌ در مدرسه‌

   2- گسترش‌ فرصتهاي‌ دانش‌آموزان‌ براي‌ يادگيري‌ اظهارنظر كردن‌ و حرف‌ زدن‌ در مدرسه‌

   3- گسترش‌ فرصتهاي‌ مشاركت‌ مثبت‌ و سازنده‌ براي‌ دانش‌آموزان‌ جهت‌ جلوگيري‌ از خسارت‌ زدن‌ به‌ اموال‌ مدرسه‌

   4- فراهم‌ آوردن‌ زمينه‌هاي‌ ارتباط‌ گروههاي‌ مختلف‌ دانش‌آموزان‌ با يكديگر در مدرسه‌

   5- عدم‌ تنبيه‌ بدني‌ دانش‌آموزان‌ و زمينه‌ سازي‌ براي‌ كاهش‌ تعارضات‌ در مدرسه‌

   6- رأي‌گيري‌ از دانش‌آموزان‌ براي‌ وضع‌ برخي‌ از مقررات‌ مدرسه‌

   7- برقراري‌ گفتگوي‌ معلمان‌ و دانش‌آموزان‌ درباره‌ مقررات‌ مدرسه‌

 

 

  سطح‌ فرهنگ‌ مدرسه‌

  فرهنگ‌ مدرسه‌ صفت‌ مدرسه‌ است‌. براي‌ سنجش‌ اين‌ متغير از مقياس‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ كه‌ داراي‌ چهار عامل‌ و 27 گويه‌ بوده‌ و در جداول‌ 2 تا 5 توصيف‌ شده‌ اند؛ استفاده‌ گرديد. از آنجا كه‌ پاسخ‌هاي‌ سئوالات‌ مربوط‌ به‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ را دانش‌آموزان‌ هر مدرسه‌ داده‌اند براي‌ آنكه‌ به‌ تفكيك‌ هر مدرسه‌ نمره‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ را داشته‌ باشيم‌، نمرات‌ هر دانش‌آموز در 27 گويه‌ را جمع‌ كرده‌ و يك‌ نمره‌ كل‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ به‌ هر دانش‌آموز منتسب‌ نموديم‌ آنگاه‌ نمرات‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ دانش‌آموزان‌ هر آموزشگاه‌ را با هم‌ جمع‌ كرده‌ و ميانگين‌ گرفتيم‌. ميانگين‌ بدست‌ آمده‌ را به‌عنوان‌ نمره‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ آن‌ آموزشگاه‌ محسوب‌ نموديم‌. تغييرات‌ اين‌ نمره‌ از 0 تا 20 مي‌باشد. باتوجه‌ به‌ اندازه‌هاي‌ نظري‌ حداكثر و حداقل‌ مقياس‌، آن‌ را با در نظر گرفتن‌ فاصله‌ (66/6 = 3   ÷ 20 = 0 - 20) در سه‌ سطح‌ بالا، متوسط‌ و پائين‌ طبقه‌بندي‌ نموديم‌. در سطح‌ پائين‌ آموزشگاههائي‌ قرار مي‌گيرند كه‌ نمره‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ آنها كمتر از 66/6 است‌ در سطح‌ متوسط‌ آموزشگاههاي‌ كه‌ بين‌ 66/6 تا 33/13 نمره‌ از مقياس‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ بدست‌ آورده‌اند و در سطح‌ بالا آموزشگاههاي‌ قرار دارند كه‌ نمره‌ بالاي‌ 33/13 گرفته‌اند. در جدول‌ 6 توزيع‌ 100 آموزشگاه‌ مورد مطالعه‌ را به‌ لحاظ‌ سطح‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ آورده‌ايم‌.

 

 جدول‌ 6: سطح‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ در 100 آموزشگاه‌ متوسطه‌ شهر تهران‌ در سال‌ تحصيلي‌ 79 - 1378

 

سطح‌ فرهنگ‌ مدرسه‌

پائين‌

متوسط‌

بالا

جمع‌

فراواني‌ و درصد

1

87

12

100

 

 متوسط‌ نظري‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ 10 و ميانگين‌ تجربي‌ بدست‌ آمده‌ 96/10 مي‌باشد كه‌ از 79/1 انحراف‌ معيار در سطح‌ مدرسه‌ نيز برخوردار است‌ حداقل‌ نمره‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ در مدارس‌ مورد مطالعه‌ 31/6 و حداكثر آن‌ 51/15 مي‌باشد.

 حال‌ كه‌ نمره‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ بدست‌ آمده‌ براي‌ اكثريت‌ مدرسه‌هاي‌ مورد مطالعه‌ حول‌ و حوس‌ 10 است‌. فرهنگ‌ مدرسه‌ آنان‌ را اصطلاحاً «حداقل‌» مي‌ناميم‌. يعني‌ اگر چه‌ به‌ عنوان‌ حداقل‌ قابل‌ قبول‌ است‌ اما فاصله‌ آن‌ با آنچه‌ از فرهنگ‌ مدرسه‌ در يك‌ جامعه‌ اسلامي‌ انتظار مي‌رود خيلي‌ زياد است‌.

 امكان‌ ارائه‌ وضعيت‌ فرهنگ‌ هر يك‌ از 100 آموزشگاه‌ مورد مطالعه‌ وجود دارد كه‌ در صورت‌ تقاضاي‌ مسئول‌ هر مدرسه‌ براي‌ وي‌ اعلام‌ خواهد شد.

 

  برآورد سطح‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ در مدارس‌ متوسطه‌ شهر تهران‌

 

 جامعه‌ آماري‌ اين‌ تحقيق‌ آموزشگاههاي‌ متوسطه‌ شهر تهران‌ در سال‌ تحصيلي‌ 79 - 78، بالغ‌ بر 1865 آموزشگاه‌ مي‌باشد؛ باتوجه‌ به‌ اينكه‌ 100 آموزشگاه‌ مورد مطالعه‌ (جمعيت‌ نمونه‌ تحقيق‌) با استفاده‌ از شيوه‌ نمونه‌گيري‌ تصادفي‌ ؛انتخاب‌ شده‌اند. به‌ احتمال‌ 95 درصد فرهنگ‌ مدرسه‌ در آموزشگاههاي‌ متوسطه‌ شهر تهران‌ در سال‌ تحصيلي‌ 79 - 78 بين‌ 61/10 تا 31/11 و در سطح‌ متوسط‌ برآورد مي‌گردد.

 اين‌ برآورد با استفاده‌ از فرمول‌ محاسبه‌ خطاي‌ استاندارد به‌ شرح‌ زير صورت‌ گرفت‌.

  

  نوع‌شناسي‌ فرهنگ‌ مدرسه

 پس‌ از توصيف‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ و سطح‌بندي‌ آن‌ از يك‌ زاويه‌ ديگر نيز مي‌توانيم‌ به‌ طبقه‌بندي‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ بپردازيم‌ و آن‌ اينكه‌ معين‌ كنيم‌ كه‌ در فرهنگ‌ مدارس‌ مورد مطالعه‌ كدام‌ بُعد غلبه‌ دارد و كدام‌ بُعد ضعيف‌ است‌. بُعدي‌ كه‌ غلبه‌ دارد نوع‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ را نشان‌ خواهد داد و بُعدي‌ كه‌ ضعيف‌ است‌ راهنماي‌ مسئولين‌ مدارس‌ براي‌ رفع‌ مشكلات‌ و اصلاح‌ مدرسه‌ است‌. بنابراين‌ در مجموع‌، تلاشي‌ مقدماتي‌ براي‌ نوع‌شناسي‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ انجام‌ داده‌ايم‌ كه‌ اميدواريم‌ محققين‌ كشورمان‌ بر غناي‌ اين‌ نوع‌شناسي‌ ابتكاري‌ بيفزايند.

 براساس‌ غلبه‌ هر يك‌ از 4 بُعد در فرهنگ‌ مدرسه‌ در مدارس‌ مورد مطالعه‌ 4 نوع‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ تشخيص‌ داده‌ شد كه‌ عبارتند از :

 نوع‌ اول‌: فرهنگ‌ مدرسه‌ با تأكيد بر برآورده‌ شدن‌ انتظارت‌ هنجاري‌

 نوع‌ دوم‌: فرهنگ‌ مدرسه‌ با تأكيد بر ارتباطات‌ دو سويه‌ دانش‌آموز ـ بزرگسال‌ مدرسه‌

 نوع‌ سوم‌: فرهنگ‌ مدرسه‌ با تأكيد بر ارتباطات‌ دوسويه‌ دانش‌آموز ـ دانش‌ آموز

 نوع‌ چهارم‌: فرهنگ‌ مدرسه‌ با تأكيد بر ايجاد فرصت‌هاي‌ يادگيري‌

 يافته‌هاي‌ تحقيق‌ درخصوص‌ نوع‌ فرهنگ‌ مدارس‌ مورد مطالعه‌ در جدول‌ زير خلاصه‌ شده‌ است‌.

 

جدول‌ 7:  نوع‌ غالب‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ در يكصد آموزشگاه‌ متوسطه‌ مورد مطالعه‌

در سال‌ تحصيلي‌ 79 - 1378 در شهر تهران‌

نوع‌ فرهنگ‌ مدرسه‌

 

فراواني‌ و درصدآموزشگاه‌

 

هنجاري‌

71

دوسويه‌ دانش‌ آموز - بزرگسالِ مدرسه‌

3

دوسويه‌ دانش‌ آموزي‌

19

يادگيري

7

 

 فرهنگ‌ غالب‌ در اكثريت‌ قاطعي‌ از مدارس‌ مورد مطالعه‌ (71 درصد) از نوع‌ «هنجاري‌» يا «حداقل‌» است‌. در اين‌ نوع‌ از فرهنگ‌ مدرسه‌ به‌ حداقل‌هابسنده‌ مي‌شود. حداقل‌ها درزمينه‌تنبيه‌ بدني‌،كمتر علاف‌ شدن‌ دانش‌آموزان‌،جلوگيري‌ازتبادل‌ موادمخدرونوارهاي‌ غيرمجازدر مدرسه‌،كم‌خسارت‌ وارد شدن‌ به‌اموال‌ مدرسـه‌ وكمترناسـزاگفتن‌ درمدرسـه‌ وبالاخره‌ كاهــــــش‌ دغلكاري‌ و دزدي‌ در مدرسه‌ و ابعاد ديگر فرهنگ‌ مدرسه‌ در درجات‌ پائين‌تري‌ قرار دارد. البته‌ غالب‌ بودن‌ اين‌ نوع‌ فرهنگ‌ در مدارس‌ مورد مطالعه‌ به‌ معني‌ واجد بهترين‌ شرايط‌ بودن‌ مدارس‌ در اين‌ زمينه‌ها نيست‌ چرا كه‌ ميانگين‌ بُعد هنجاري‌ فرهنگ‌ مدارس‌ هنجاري‌ (71 درصد از مدارس‌ مورد مطالعه‌) برابر با 21/3 در مقياسي‌ است‌ كه‌ وضعيت‌ هنجاري‌ مدرسه‌ را از 0 تا 5 اندازه‌گيري‌ مي‌كند؛ يعني‌ وضعيت‌ ايده‌آل‌ مدرسه‌ از نظر هنجاري‌ گرفتن‌ امتياز 5 است‌ و ميانگين‌ 21/3 با انحراف‌ معيار قابل‌توجه‌ 52/0 بيانگر آن‌ است‌ كه‌ در مدارس‌ با فرهنگ‌ هنجاري‌ بُعد هنجاري‌ فرهنگ‌ كه‌ بُعد غالب‌ است‌ فقط‌ حدود 7/0 واحد بالاتر از متوسط‌ نظري‌ است‌ و حتي‌ در اين‌ بُعد نيز فضاي‌ كار باقيمانده‌ براي‌ مدارس‌ كم‌ نيست‌.

 

  بُعد مغلوب‌ فرهنگ‌ مدرسه‌

 از سوي‌ ديگر مي‌توان‌ بُعد مغلوب‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ را مبناي‌ تحليل‌ قرار داد و توزيع‌ فرهنگ‌ مدارس‌ مورد مطالعه‌ از اين‌ حيث‌ را مورد بررسي‌ قرار داد. در جدول‌ 8 اين‌ توزيع‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌.

 

جدول‌ 8 - توزيع‌ بُعد مغلوب‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ در 100 آموزشگاه‌ مورد مطالعه‌

 

بُعد فرهنگ‌ مدرسه‌

 

فراواني‌ و درصدآموزشگاه‌

 

فرصت هاي ياد گيري ‌

40

 ارتباطات دوسويه‌ دانش‌ آموز - بزرگسالِ مدرسه‌

35

 ارتباطات دوسويه‌ دانش‌ آموزي‌

19

انتظارات هنجاري

9

 

 

 اين‌ جدول‌ راهنماي‌ خوبي‌ است‌ كه‌ نشان‌ مي‌دهد، بيشترين‌ نقاط‌ ضعف‌ مدارس‌ كجاست‌. در مدارس‌ مورد مطالعه‌ از حيث‌ فرصت‌هاي‌ يادگيري‌ دانش‌آموزان‌ و ارتباطات‌ دوسويه‌ دانش‌آموز و بزرگسال‌ مدرسه‌ مشكلات‌ بيشتري‌ وجود دارد، توجه‌ مسئولان‌ ستادي‌ و مديران‌ و معلمان‌ مدارس‌ در درجه‌ اول‌ بايستي‌ معطوف‌ به‌ رفع‌ مشكلات‌ موجود در اين‌ دو حوزه‌ باشد.

 

 كارنامه‌ نمرات‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ در 100 آموزشگاه‌ مورد مطالعه

 مدارس‌ هرساله‌ كارنامه‌ نمرات‌ درسي‌ و انضباطي‌ دانش‌آموزان‌ را كف‌ دستشان‌ مي‌گذارند تا نتايج‌ يكسال‌ حضور خود در مدرسه‌ را، در كارنامه‌ ببينند! اينك‌ مي‌خواهيم‌ برخلاف‌ عرف‌، كارنامه‌ مدارس‌ را پيش‌روي‌ مربيان‌، مديران‌، معلمان‌ و مسئولان‌ آموزش‌ و پرورش‌ بگذاريم‌. براي‌ اينكه‌ شفافيت‌ وضعيت‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ در 100 آموزشگاه‌ مورد مطالعه‌ را در حد ممكن‌ افزايش‌ دهيم‌ توزيع‌ نمرات‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ 100 آموزشگاه‌ مورد مطالعه‌ را از 0 تا 20 در يك‌ جدول‌ مي‌آوريم‌.

 

 جدول‌ 9: توزيع‌ نمرات‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ 100 آموزشگاه‌ مورد مطالعه‌ از صفر تا 20

 

نمره‌ «فرهنگ‌ مدرسه‌» آموزشگاه‌

 

0 تا 5

5 تا 8

8 تا 10

10 تا 12

12 تا 14

14 تا 16

16 لغايت‌ 20

فراواني‌ و درصد آموزشگاه‌

 

0

4

32

39

20

5

0

 

 نتايج‌ مندرج‌ در جدول‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ 36 درصد مدارس‌ نمرات‌ زير 10 كسب‌ نموده‌اند . از ميان‌ 100 آموزشگاه‌ مورد بررسي‌ فقط‌ 5 درصد مدارس‌ نمره‌ خوبي‌ از فرهنگ‌ مدرسه‌ آورده‌اند و 59 درصد باقيمانده‌ مدارس‌ نيز نمرات‌ بين‌ 10 تا 14 را كسب‌ نموده‌اند كه‌ نمرات‌ غيرقابل‌ قبولي‌ است‌. شفافيت‌ ارقام‌ به‌ قدري‌ است‌ كه‌ نياز به‌ توصيف‌ و تحليل‌ بيشتري‌ ندارد.

 

 پي نوشتها:

 

  1-School Climate scale

 2-School Culture scale

 3-Normative expectation

 4-School relationship

 5-Student relationship

 6-Educational opportunities

 7-Educational theory

 8-Justic community discourse

 9-School community

 10-Discourse approach

 11-Multi stage sampling

 12-Unit of observe

 13-Confirmatory factor analysis of school culture scale

 14-Kaizer-meyer-olkin

 15-Bartlett's test

 16-Varimax rotation method

 17-Eigenvalues

 18-Exploratory factor analysis of school culture scale

 19-School Reform

 20-Reliability

 21-Validity

 

 

 منابع‌ و مآخذ:

 

 الف‌) فارسي‌

 

 - مقني‌ زاده‌، محمدحسن‌ ، بررسي‌ راههاي‌ افزايش‌ مشاركت‌ دانش‌ آموزان‌ در انجام‌ فعاليتهاي‌ پرورشي‌ مدارس‌، معاونت‌ پرورشي‌ و تربيت‌ بدني‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌، خرداد 1380

 

 ب‌) انگليسي‌

 

 

1 - Higgins, Ann, D - Alessandro and Devyani Sadh, The dimensions and measurement of

School culture: understanding school culture as the basis for school, editor:

 Fritz oser , international Journal of educational research, volume 27, number 7, 1997, pp 553 - 569.

 

 2 - Hoy, waynek and John W Hannum, Meddle school Climate: An empirical assessment of organizational health and student achievement, educational administration quarterly, vol  33, issue 3, 1997, pp: 290 - 311.

 HTTP://WWW.ANCHIN.COEDU.USF.EDU/SCQS.HTML  3 –

 4-   www.edweek.org 

 

 

بازگشت به فهرست مقالات