شنبه 27 آبان 1397
بررسي وضعيت آموزش كارداني در نظام آموزش عالي ايران
اسفند 1378

 

 

بررسي وضعيت آموزش كارداني در نظام آموزش عالي ايران

محمد حسن  مقني زاده ( محقق معين )

اسفند 1378

info@moein.net

 

آموزش كارداني در كشور ما هنوز هويت مشخصي ندارد. در اين مقاله با استفاده از روش اسنادي و آمار، وضعيت آموزش كارداني بررسي شده است. اين بررسي نشان مي دهد كه با اينكه در 20 سال اخير بر قراري تعادل نسبي بين آموزش كارداني و كارشناسي جزء اهداف و سياستهاي دولت بويژه در دو برنامه توسعه بوده است اما طي اين دوره نسبت دانشجويان كارداني به كارشناسي سير شديداً نزولي داشته است، به نحوي كه اين نسبت در سال 1358، 59/0 و درسال 1375، 20/0 بوده است. طي سالهاي اجراي برنامه اول و دوم توسعه اين نسبت در خصوص فارغ التحصيلان اين دو مقطع به طور متوسط در هر سال به اندازه 4/7 در صد كاهش داشته است.

مهمترين عواملي كه اين تغييرات در آموزش كارداني را توضيح مي دهند عبارتند از: تاخر در توجه عملي به منابع انساني در ايران، موضع منفي آحاد جامعه نسبت به مشاغل يدي، تفوق جنبه نظري يا علمي محض بر جنبه علمي- كاربردي در آموزش عالي كشور و
سياست ها و اقدامات وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و آموزش و پرورش.

برخي از نتايج اين بررسي عبارتند از:

1.      طراحي و اجراي برنامه هاي مرتبط با آموزش كارداني در 20 سال اخير و در دو برنامه توسعه در كشور موفقيت آميز نبوده است.

2.      دائره مسائل موجود در حوزه آموزش كارداني وسيع تر از دائره قدرت تفكر مسئولين بالقوه آن است.

3.      ساز و كار و نظام مناسبي براي استفاده از نظرات صاحبنظران و سرمايه فكري موجود در جامعه در حوزه آموزش كارداني وجود ندارد. لذا تشكيل يك انجمن و كميته غير دولتي براي زمينه سازي و پيگيري شناخت و حل مسائل موجود در اين حوزه با شركت علاقه مندان اكيداً توصيه مي گردد.

4.      تصميماتي كه در لايحه برنامه سوم توسعه در حوزه آموزش كارداني اتخاذ شده تقريباً  از دولت در اين زمينه رفع مسئوليت كرده است. اين تصميمات به هيچ وجه متناسب با واقعيت و مسائل موجود در اين حوزه نيست.

 

تذكر:

اين مقاله در دومين همايش بررسي و تحليل آموزشهاي علمي- كاربردي كه در10 و 11 اسفند 1378 در تهران برگزار شد،ارائه گرديد ودر مجموعه مقالات همايش كه توسط وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري در سال 1379 منتشرشد در صفحات 179 تا 200  درج گرديده است. متاسفانه متن كامل مقاله را به صورت حروفچيني شده در اختيار نداشتم.

 

بازگشت به فهرست مقالات